Условия за наем на кемпер


1. Общи разпоредби

В случай на несъответствие между Общите условия и клаузите на подписания индивидуален договор за наем, предимство ще имат последните.
Правоотношението между страните се разглежда в съответствие с българското законодателство. Всички спорове, породени от тълкуването и прилагането на Договора ще се решават от страните в дух на разбирателство и чрез взаимни компромиси, а при невъзможност, ще бъдат отнасяни пред компетентния Български съд.

2. Сключване на договора

2.1. В рамките на 24 часа от успешно направена резервация Наемателя следва да сключи Договор за наем на избраното МПС за заявения период, както и да заплати авансово 50 % от общата наемна цена за периода на наема.

2.2. Договорът се счита за сключен с подписването му, при условие, че е заплатено 50 % от общата наемна цена за периода на наема.

2.3. Не по-късно от 14 дни преди започването на наемния период - трябва да бъдат заплатени и представени:

2.4. Наемната цена е платима в брой или по банков път по банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.

3. Анулиране на резервация

НАЕМОДАТЕЛЯТ може да анулира резервацията при следните условия:

Във всички гореизброени случаи, ако има платени от НАЕМАТЕЛЯ суми, същите НЕ се възстановяват.

4. Отказ от резервация

4.1. Ако отказът е направен от Наемателя до 31 дни преди датата на резервацията то Наемодателя възстановява 50% от направеното авансово плащане

4.2. Ако отказът е направен от Наемателя под 30 дни преди датата на резервацията то Наемодателят не възстановява платената сума.

5. Изисквания към водачите на МПС

5.1. Да са на възраст между 25 г.– 70 г.;

5.2. Да имат шофьорска книжка категория В;

5.3. Да имат поне две години стаж като активен шофьор

* Всеки шофьор, на който са му наложени медицински или законови ограничения за шофиране, трябва да информира НАЕМОДАТЕЛЯ предварително.

6. Предаване и връщане на наетото МПС

6.1. НАЕТОТО МПС се предава и връща на договорената дата за това между 09:00 ч. и 17:00 ч.

6.2. Документ за самоличност (лична карта, международен паспорт), както и свидетелство за правоуправление се представят в оригинал при предаването на наетото МПС.

6.3. НАЕМАТЕЛЯТ гарантира, че само лица, които са вписани в договора като допълнителен шофьор към момента на сключването му, ще управляват наетото МПС, както и че същите отговарят на изискванията за правоспособност, предвидени в настоящите Общи условия.

6.4. Представянето на валидно свидетелство за правоуправление на заявените шофьори на наетото МПС е условие за предаването му на НАЕМАТЕЛЯ. Ако има забавяне в предаването му, поради непредставяне на необходимите документи, то е за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. Ако документите не са представени в разумен срок, НАЕМОДАТЕЛЯТ разваля договора, като се прилагат имуществените последиците на анулиране на резервация.

6.5. НАЕМАТЕЛЯТ се уверява в изправността и съответствието с договора на наетото МПС при предаването му, както и в наличието на договореното оборудване и консумативи. С подписване от НАЕМАТЕЛЯ на приемо-предавателния протокол, същият декларира, че са вярно отразени в него обстоятелствата, касаещи състоянието на наетото МПС и наличието на изброеното оборудването, консумативи и ниво на течности. Приемо-предавателният протокол се подписва от двете страни и става неразделна част от договора.

6.6. Връщането на кемпера се извършва до 17.00 ч. на уговорената Дата на връщане (деня на изтичане на наемния срок)

6.7. При връщане на кемпера преди изтичане на наемния срок не се възстановяват суми

6.8. При забавa и връщане на кемпера след 17.00 часа - се дължи по 50 лв. за всеки започнат час на забавяне до 19.00 ч. на същия ден. При забавa за връщане на кемпера след 19.00 ч. на уговорената Дата на връщане, кемперът се връща в 9.00 ч. на следващия ден срещу допълнителна такса от 150 лв. При забавa за връщане на кемпера след 9.00 ч. на деня, следващ уговорената Дата на връщане - се дължи дневна такса съгласно действащия ценоразпис плюс 30 лв. неустойка за всеки просрочен ден до връщането на кемпера. Състоянието на наетото МПС при връщането му се констатира с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни, представляващ неразделна част от договора.

7. Депозит

7.1. При фактическото получаване на наетото МПС НАЕМАТЕЛЯТ заплаща депозит в размер на 1200 лева.

7.2. НАЕМОДАТЕЛЯТ не е задължен да предаде наетото МПС без да е заплатен изискуемият депозит

7.3. Депозитът се възстановява на НАЕМАТЕЛЯ, ако: